Zaloguj się

Producenci

Statystyki

Produktów:
89
Kategorii:
8
Nowości:
0
Promocje:
0

Regulamin

Regulamin sklepu Robosklep

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Robosklep, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Robosklep i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Sklep internetowy Robosklep dostępny pod adresem http://robosklep.eu/sklep, prowadzony jest przez firmę Robosklep, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Metalowe 7A/1, 10-663 Olsztyn. Numer NIP: 739-370-28-71, REGON: 280514621


1. Robosklep prowadzi sprzedaż towarów z zakresu zaawansowanej robotyki oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy pod adresem http://robosklep.eu/sklep

 

Witryna http://robosklep.eu/sklep umożliwia składanie zamówień na towar, gdzie złożenie zamówienie rozumie się jako wyrażenie woli użytkującego witryne na uzyskania rezerwacji na towar wyszczególniony w zamówieniu.

 

Złożenie zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji nie traktuje się jako oferty zakupu bądź przyjęcia zakupu przez Robosklep w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


KUPUJĄCY


2. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


PRODUKTY


3. Wszystkie towary oferowane w http://robosklep.eu/sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale \"Wyprzedaż\" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

 


CENY


4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://robosklep.eu/sklep są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

 
PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW


5. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Robosklep wystawiane faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.


ZAMÓWIENIA


6. Zamówienie w sklepie internetowym Robosklep można złożyć w następujący sposób:


a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane). Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia w koszyku naszego sklepu internetowego (przycisnięcie przycisku \"potwierdzam zamówienie\") automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o przekazaniem zamówienia do realizacji.


b)pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: info@robosklep.eu takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy, adres e-mail oraz numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem,

 

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.


7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez klienta . W tym czasie zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o termine wysyłki towaru. 


8. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie lub ważnych przyczyn ekonomicznych)

 

MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY


9. W przypadku wyboru przez klienta opcji wysyłki towaru, umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki po uprzednim zbadaniu stanu tej przesyłki przez Klienta.

 

W przypadku odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy umowę uważa się za zawartą w momencie wystawienia faktury lub paragonu przez sprzedawce po uprzednim zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza utworzenie w obu przypadku czasowej rezewacji towaru dla klienta, z której klient może w każdej chwili zrezygnować.ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA


10. Klient ma prawo odwołać zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowy kupna. W celu odwołania zamówienia prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


11. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia). Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 1 dzień roboczy po uprzednim poinformowaniu klienta.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)


12. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia:


a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubiezpieczenia ponosi sprzedawca.


b) zamówione towary można też odebrać w siedzibie firmy Robosklep.


PŁATNOŚCI


13. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.


a) za pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze towaru


b) przedpłatą na konto


c) zakup na raty


d) gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy


e) w przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA


14. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu Robosklep, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.


15. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do firmy Robosklep.


16. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru na podane przez klienta konto.


17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:


a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania


b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą


c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciuODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE


18. Towary oferowane w sklepie internetowym Robosklep są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu Robosklep. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.


19. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).


20. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu Robosklep nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym .


21. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie. Dodatkowe informacje zawarte w linku.


22. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):


a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową


b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru


c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy


d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.


23. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z  pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu Robosklep.

 

24. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).


25. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.


26. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownika towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.


27. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.


28. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)


29. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w serwisie internetowym Robosklep.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


30. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


31. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

 

OPISY PRODUKTÓW32. „Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Robosklep Marcin Lipińki Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z tej bazy danych.


OBOWIĄZUJĄCE PRAWO


33. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu http://robosklep.eu/sklep/ nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

34. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Wersje językowe

Waluty

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep internetowy Shoper.pl